กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนงคราญ ชุมเพ็ง
ครู คศ.1

นายปิยดนัย คนตรง
ผู้ช่วยครู