ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 4) 27 มิ.ย. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 5) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการสื่อสารระดับเด็กปฐมวัย(NEP) (อ่าน 3) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อ่าน 5) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 4) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในวันปฐมนิเทศ (อ่าน 3) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 4) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดศื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 3) 10 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 3) 08 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ในโครงการหนูน้อยรักการอ่าน (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ภายใต้โครงการProject Approach ระดับปฐมวัย (อ่าน 2) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุในโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเก่งท้องถิ่น (อ่าน 1) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวุสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 9) 30 พ.ค. 65
ประกาศผูู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 7) 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันของนักเรียน เดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 27 พ.ค. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 22) 18 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 11) 13 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 20) 12 พ.ค. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 29) 02 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเสริมสร้างเทคโนโลยีสู่อนาคตเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (อ่าน 39) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิต (อ่าน 45) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการ (อ่าน 40) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (อ่าน 45) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ตัวผู้เรียน (อ่าน 38) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมอาเซียน (อ่าน 36) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูชาวต่างชาติ (อ่าน 37) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริการฝ่ายอาคารสถานที่ (อ่าน 37) 17 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการซ่อมแซมพัสดุอุปกรณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน (อ่าน 26) 17 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดหาซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน(ไฟฟ้า ประปา) (อ่าน 27) 17 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการแฟ้มสะสมผลงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการสอนของครู (อ่าน 24) 16 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในกินกรรมวันวิสาขบูชา (อ่าน 27) 16 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในโครงการประชาสัมพันธ์รับนักเรียน (อ่าน 29) 16 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (อ่าน 23) 16 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยม (อ่าน 26) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะสำหรับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 24) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี(สำรอง สามัญ) (อ่าน 30) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน (อ่าน 5) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการ (อ่าน 27) 10 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะสำหรับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 28) 10 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 44) 09 มี.ค. 65