กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกฤษฎา ภู่โพธิ์
ผู้ช่วยครู

นายเสนาะ อุตพันธ์
ครู คศ.1