ปฐมวัย

นางสาวนารีรัตน์ แสงชัยทองวัฒนา
ครู คศ.1

นางยุพเรศ ไวครุธา
ครู คศ.1

นางสาวศิริขวัญ ขุมพลอย
ครูผู้ช่วย