คณะผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ น้ำทับทิม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา