ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 16) 22 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา (อ่าน 23) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๊ต (อ่าน 22) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 22) 07 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) (อ่าน 49) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โครงงาน (อ่าน 44) 05 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขโรคติดต่อ (อ่าน 49) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (อ่าน 45) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย (อ่าน 43) 01 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการนิทานสานฝันการอ่าน(ระดับปฐมวัย) (อ่าน 44) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 43) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม (อ่าน 44) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 38) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในกิจกรรมวันภาษาไทย (อ่าน 41) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการของผู้เรียนตามช่วงอายุและวัย (อ่าน 42) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 31) 20 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการรณรงค์ลดใช้พลังงานในโรงเรียน (อ่าน 42) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (อ่าน 42) 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในโครงการสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กระดับปฐมวัย (อ่าน 38) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน(งานพยาบาล) (อ่าน 56) 11 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสื้อเละเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 47) 07 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการธนาคารความดี (อ่าน 47) 01 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เดือนกรกฎาคม (อ่าน 46) 30 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัสดุใช้ในกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 51) 27 มิ.ย. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 59) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการสื่อสารระดับเด็กปฐมวัย(NEP) (อ่าน 50) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อ่าน 46) 16 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 58) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในวันปฐมนิเทศ (อ่าน 52) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 47) 13 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดศื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน (อ่าน 44) 10 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างใช้ในกิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 39) 08 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ในโครงการหนูน้อยรักการอ่าน (อ่าน 47) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุใช้ภายใต้โครงการProject Approach ระดับปฐมวัย (อ่าน 45) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัสดุในโครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเก่งท้องถิ่น (อ่าน 41) 06 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)ปีการศึกษา 2565) (อ่าน 37) 31 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวุสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 56) 30 พ.ค. 65
ประกาศผูู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 47) 30 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันของนักเรียน เดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 66) 27 พ.ค. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 58) 18 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน (อ่าน 53) 13 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 63) 12 พ.ค. 65
ประกาศหาผู้ประกอบการโครงการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 65) 02 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเสริมสร้างเทคโนโลยีสู่อนาคตเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 (อ่าน 77) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิต (อ่าน 85) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาและนันทนาการ (อ่าน 76) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (อ่าน 85) 28 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ตัวผู้เรียน (อ่าน 78) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ใช้ในโครงการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมอาเซียน (อ่าน 68) 23 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูชาวต่างชาติ (อ่าน 71) 23 มี.ค. 65