ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิรักษ์ น้ำทับทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :